kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 17-01-2018
afzender D66
dossierno. 114
betreft D66 2018 - 2022
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2018 - 2022 van D66

[...]
Festivals, burgerinitiatieven, het dorpsfeest van Hoogland en de diverse buurtbarbecues zorgen ervoor dat Amersfoort een leuke en gezellige stad is. We streven naar een meer evenredige verdeling van aandacht en middelen voor cultuur over de diverse doelgroepen dan nu het geval is. We willen dat jongeren zich echt thuis voelen in onze stad. Daarom hebben we de ambitie meer evenementen gericht op jongeren te realiseren, net als festivals voor een zo breed mogelijk publiek in alle leeftijdscategorieën. Die groei, zowel in aantal als in kwaliteit, kan alleen gerealiseerd worden met meer samenwerking tussen organisaties en een faciliterende gemeente als aanjager om dit doel te bereiken.

2.1 Cultuur voor iedereen
Cultuur voegt waarde toe aan de ontwikkeling van het individu en aan de samenleving als geheel. Cultuur zorgt voor levendigheid en verbinding, maar is ook een economische motor voor de stad. Deze maatschappelijke en economische waarde van cultuur is van essentieel belang voor de stad en daar staat D66 voor. Naast het huidige beleid van subsidieverstrekking willen we meer investeren in cultuur door meer te faciliteren en extra ruimte te maken voor cultureel ondernemerschap. Investeringen in onze basisvoorzieningen zijn nodig, zoals bij het Eemhuis, dat de functie van kenniscentrum gaat vervullen met Bibliotheek Eemland, Archief Eemland en Scholen in de Kunst. Dit kenniscentrum kan daarnaast in samenwerking met de Kamer van Koophandel en het UWV zorgen dat mensen een levenlang kunnen leren. Hierdoor kunnen talenten tot bloei komen, nieuwe inzichten tot stand komen en mensen zich voorbereiden op nieuwe kansen die zich aandienen op de arbeidsmarkt. We willen mooie, extra evenementen die zorgen voor verbinding en levendigheid.
Amersfoort is een stad met een prachtig middeleeuws centrum en een breed aanbod van kunst en cultuur. Voor D66 geldt dat het cultuuraanbod van Amersfoort een stadse allure krijgt met (boven)regionale uitstraling: breed en toegankelijk, voor alle inwoners, met verschillende behoeftes. Voor alle doelgroepen dient er iets te zijn: van art movie tot club, van spectaculaire experimentele evenementen tot klassieke kunst en erfgoed. Dat culturele aanbod kunnen we alleen samen met de inwoners ontwikkelen, zodat het bijdraagt aan de economische levendigheid in de stad. Dat geldt niet alleen in de binnenstad, maar ook in de wijken.
Amersfoort ontwikkelt met haar cultureel aanbod een steeds grotere aantrekkingskracht op mensen van buiten de stad. Mensen uit de regio komen hier om te winkelen of uit te gaan. Maar ook (inter)nationaal staat Amersfoort op de kaart, met evenementen als Amersfoort Jazz, Dias Latinos, Into the Woods en Spoffin. Deze bezoekers brengen niet alleen meer levendigheid, ze leveren ook een bijdrage aan de lokale economie. Dat kan worden versterkt door op het gebied van toerisme en recreatie meer ambitie te tonen, meer budget voor een betere citymarketing van de stad vrij te maken en een intensievere afstemming met Utrecht en Amsterdam. Om deze groei in het culturele aanbod te bereiken, voor zowel bewoners als bezoekers, wil D66 niet investeren in een nieuw groot gebouw, maar enerzijds bestaande goed functionerende culturele organisaties versterken, zodat er meer ruimte is voor een diverser culturele programmering en anderzijds een innovatiebudget vrijmaken. Dit Innovatiebudget stimuleert gesubsidieerde culturele instellingen en organisaties om nieuwe projecten op te zetten samen met cultuurmakers, kunstenaars en andere instanties om daardoor een breder, ander publiek te bereiken en/of in te zetten op toepassing van e-cultuur in de kunsten. D66 wil het Rietveldpaviljoen een permanente culturele invulling geven met een bovenregionale uitstraling.

2.2 Samenwerken maakt sterker
Amersfoort is rijk aan culturele instellingen, musea en organisaties die zich inzetten voor cultuur en vrijetijdseconomie. Maar er is ruimte voor en behoefte aan meer. Zo wil D66 meer kunst in de openbare ruimte realiseren en mogelijkheden creëren voor nieuwe kunst-en cultuurinitiatieven. Niet meer van hetzelfde, wel anders en voor diverse doelgroepen. Het cultureel ondernemerschap kan verder worden gestimuleerd door een netwerk te creëren tussen organisaties die zich met cultuur bezighouden, om zo een aanvullend en onderscheidend aanbod te creëren. Door organisaties te verbinden en te committeren aan maatschappelijke doelen of vanuit gezamenlijke thema’s met elkaar en de stad te laten werken. We willen meer werken aan natuurlijke samenwerkingsverbanden die elkaar versterken, waarin ook andere culturen een plek krijgen.
Koningsnacht en Koningsdag hoeven we niet te beperken tot een leuke kleedjesmarkt en naast de herdenkingen op 4 mei kunnen we in Amersfoort ook een bevrijdingsfestival gebruiken om op 5 mei onze vrijheid te vieren.

2.3 Cultuureducatie zorgt voor verbinding en talentontwikkeling
Kunst en cultuur verrijkt en verbreedt de visie van een mens, daarom vinden wij het Jeugdcultuurfonds voor gezinnen met een laag inkomen (maximaal 120% van de bijstandsnorm) zo belangrijk. Met mooie initiatieven kunnen Amersfoortse kinderen al op jonge leeftijd de waarde van cultuur ervaren. D66 wil op verschillende manieren stimuleren dat kinderen en jongeren in de stad in aanraking komen met het cultuuraanbod.
Met de uitvoering van de cultuurvisie zetten we daarom meer in op cultuureducatie en sterkere verbindingen tussen de diverse culturele organisaties en het onderwijs, met als doel talentontwikkeling te stimuleren. Voor die verbinding is het belangrijk dat de functie van combinatiefunctionaris cultuur behouden blijft.

2.4 Cultuurvisie: door samenwerking
D66 onderschrijft de cultuurvisie met een focus op en ruimte voor cultuurmakers, zoals autonome kunstenaars en theatermakers.
Om voldoende ruimte beschikbaar te blijven stellen voor sociaal-maatschappelijke en culturele initiatieven die onvoldoende middelen hebben om commercieel vastgoed te huren, dient het beleid om het gemeentelijk vastgoed af te stoten aangepast te worden. We willen dat de gemeente samen met sociaal-maatschappelijke en culturele initiatieven beleid gaat ontwikkelen om hen aan passende huisvesting te helpen, bijvoorbeeld via erfpachtconstructies voor maatschappelijk vastgoed. Het bredere aanbod kan ook zichtbaarder worden door organisaties qua marketing meer met elkaar te verbinden.
Het historisch centrum, Mondriaanhuis, Dierenpark Amersfoort en het nabij gelegen Nationaal Militair Museum in Soesterberg zijn trekkers, maar het is de vraag of zij elkaar versterken. We willen niet alleen verbinding tussen culturele instellingen creëren, maar hen ook belonen voor die samenwerking. D66 Amersfoort is voor verdere professionalisering van de subsidieverstrekking aan alle culturele partijen, met betere informatievoorziening en controle via visitatie bij structureel gesubsidieerde partijen.
We zien voor de gemeente een regiefunctie als het gaat om de organisatie van festivals en culturele evenementen. Samen met de Serviceorganisatie Evenementen kan de gemeente de verbinding leggen tussen organisaties en ondernemers om een gelijkmatig aanbod van activiteiten en festivals over het jaar en door de hele stad te realiseren. In dat kader stellen we voor om de jaarlijkse bijeenkomsten vanevenementenorganisaties, horeca en andere betrokkenen zo te organiseren dat het gericht is op samenwerking om zo een samenhangende programmering voor het volgende culturele seizoen te realiseren.
[...]

D66, 17-01-2018 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN