kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 22-01-2022
afzender ChristenUnie
dossierno. 129
betreft CU 2022 - 2026
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2022 - 2026 van de ChristenUnie

[...]

Hoofdstuk 10 Kunst, cultuur en sport Kunst, cultuur en creativiteit verrijken het leven en de samenleving. Kunst en cultuur boren diepere lagen aan in de menselijke geest en geven aanleiding tot reflectie op het leven. Kunst kan doen reflecteren, inspireren, confronteren, stilzetten, ontspannen, wakker schudden en verbinden. Daarom zou zowel het produceren als het genieten van kunst en cultuur gestimuleerd moeten worden. Daarbij geloven we dat wij mensen het beeld van God, de creatieve Schepper, vormen en is het vanuit dat oogpunt belangrijk om creativiteit te voeden en te prikkelen.
Kunst en cultuur zijn eerst en vooral van en voor de samenleving. De overheid vervult een belangrijke rol als subsidieverstrekker, opdrachtgever en hoeder van ons culturele klimaat en erfgoed. Kunst is ook voor en van iedereen. Het is belangrijk dat er een toegankelijk aanbod van kunst en cultuur is en blijft, met name voor jongeren. Door amateurkunsten te beoefenen, ontdekken en ontwikkelen zij hun creatieve talenten. In een recent onderzoek door Atlas gemeenten is de culturele positie van Amersfoort in kaart gebracht, verklaard en vergeleken. Uit dit onderzoek blijkt dat het totale culturele aanbod minder groot is dan in andere vergelijkbare steden in Nederland. Amersfoort heeft ten opzichte van andere benchmarkregio’s een kleiner aanbod cultuur per inwoner. Omdat we toegankelijke kunst en cultuur belangrijk vinden is de vervolgvraag waar we het accent op leggen de komende periode. We constateren dat amateurverenigingen goede aandacht hebben gekregen de afgelopen periode en dat podiumkunst op termijn verder uitgewerkt moet worden. Wat we nu voorstellen is de focus op een aantrekkelijk en toegankelijk historisch museum dat het verhaal van Amersfoort en omliggende plaatsen laat zien.

10.1 Kunst en cultuur
Nieuw stadsmuseum Amersfoort NL (oude Flehite)
Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al dan niet lange lokale/regionale geschiedenis vraagt zorgvuldigheid. Musea hebben een cultuurhistorisch belang. Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren. Het biedt ook kansen om mensen te (re)activeren. We willen onze eigen lokale geschiedenis koesteren omdat die direct kan uitnodigen om te reflecteren op wie we zijn. De plek waar dit in Amersfoort het beste tot leven komt is momenteel Museum Flehite. Er ligt een plan om dit museum relevanter te maken voor zowel de stad als Nederland. Aandachtspunt bij deze plannen is hoe toegankelijk en aantrekkelijk het nieuwe museum wordt voor kinderen en gezinnen die weinig te besteden hebben.

Kunst en cultuur breed toegankelijk en dichtbij
Daarnaast blijven we breed inzetten op toegankelijke en aantrekkelijke cultuureducatie voor gezinnen en kinderen. Dichtbij, bekend, toegankelijk en betaalbaar. Gezinnen en scholen zouden niet de stad uit hoeven reizen om een interessant museum te bezoeken. Kinderen uit gezinnen in armoede kunnen (bijvoorbeeld met behulp van een minimapas, of via het Jeugd Cultuurfonds) korting krijgen of gratis deelnemen. Dit wordt ook meegenomen in subsidievoorwaarden voor culturele instellingen. De gemeente moet de samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen stimuleren.

Bibliotheken en overige culturele accommodaties
Voor veel inwoners van Amersfoort is de bibliotheek de toegang tot boeken, tijdschriften, informatie over wat er te doen is in de stad, rustig werken en ontmoeting. Ook is de bibliotheek belangrijk als aanvulling op het leesonderwijs voor kinderen, laaggeletterden en nieuwkomers. We stimuleren dat gebouwen zoveel mogelijk multifunctioneel benut worden; Om het gebruik te optimaliseren, maar ook om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, verenigingen, kinderopvang, bibliotheken en muziekscholen, zorginstellingen, etc., te vinden en te versterken.

Monumenten en (kerkelijk) erfgoed
Erfgoed en monumenten zijn beeldbepalende elementen in steden, dorpen en wijken. Het zijn bakens in een veranderende wereld en brengen herinneringen met zich mee. Goed onderhoud en beheer van erfgoed en monumenten vinden we belangrijk en we kijken daarbij ook naar nieuwe invullingen van oude gebouwen. Kerken zijn als religieus erfgoed beeldbepalend in steden en dorpen. Voor veel Nederlanders dragen kerken herinneringen aan belangrijke momenten in het leven. Ze bieden een plek voor erediensten en bezinning. Veel kerken verliezen echter hun functie en daardoor dreigt leegstand en achterstallig onderhoud. Niet alle kerken kunnen behouden worden, maar er liggen wel kansen in een waardige alternatieve bestemming.

Evenementen
Amersfoort kent veel evenementen. Deze verrijken de stad en kunnen mensen van buiten de stad aantrekken. Ze moeten uiteraard veilig en goed toegankelijk zijn en mensen verbinden. Er moeten heldere afspraken komen over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs).
[...]

ChristenUnie, 22-01-2022 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN