kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 01-11-2001
afzender D66 Amersfoort
dossierno. 6
betreft D66 2002 - 2006
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2002 - 2006 van D66

[...] 2. ONZE LEEFOMGEVING

[...] D66 wil extra geld vrijmaken voor speelplekken en speelruimten voor kinderen en jongeren en ontmoetingsplaatsen in de openbare ruimte voor ouderen. In iedere wijk moeten voldoende gelegenheden voor kinderen, jongeren en ouderen zijn, dus ook passend bij de behoefte van wijken en buurten. Meer kleur en kwaliteit in de openbare ruimte. Kleurrijke schilderingen op saaie kopgevels, meer tijdelijke kunstprojecten in de openbare ruimte; kunst (ook amateur!) van Amersfoorters voor Amersfoorters. [...]

4. LEVEN IN DE STAD … EEN LEVENDIGE STAD

[...] De stad als podium. Amersfoort heeft in de afgelopen decennia een slag gemaakt als het gaat om festivals en “kunst op straat”. Wil Amersfoort als festivalstad op de kaart worden gezet, dan zullen hiervoor voldoende financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Aan de basis hiervan staat echter een samenhangend evenementenbeleid dat door de gemeente zou moeten worden geïnitieerd.

D66 streeft naar soepele afspraken tussen kunstenaars, gemeente en bedrijven om kunst in de stad zo goed mogelijk uit de verf te laten komen. Hiertoe zou een platform in het leven moeten worden geroepen om alle belangen optimaal tot hun recht te laten komen. D66 ziet het tot een taak van de gemeente om een dergelijk platform te faciliteren. Om Amersfoort daad­werkelijk een podium te laten zijn zal een evenwichtig beleid moeten worden opgezet, dat recht doet aan de bestaande kunstuitin­gen en vooral ook ruimte geeft aan nieuw initiatief. Bij dit alles zal beter rekening gehouden moeten worden met de bewoners van de binnenstad. De stad moet wel leefbaar blijven.

Kunst in combinatie met bestaand cultuurgoed en educatieve doelstellingen dient gestimuleerd te worden. Gedacht wordt aan het houden van een kinderkunstmarkt (Drakennest). [...]

Kunst en cultuur

D66 vindt het belangrijk dat kunst en cultuur voor zoveel mogelijk burgers aantrek­kelijk is. Dat is niet iets wat de gemeente zomaar van bovenaf kan organiseren. Wel kan de gemeente een voorwaardenscheppend beleid voeren. De overheid ondersteunt voorzieningen, waarbij het particuliere initiatief de ruimte krijgt.

De plekken bij uitstek om kennis te maken met kunst en cultuur zijn het onderwijs en het sociaal cultureel werk. D66 pleit de komende periode voor het (verder) stimuleren van de belangstelling voor kunst en cultuur via het onder­wijs, het sociaal cultureel werk en via diverse culturele instellin­gen.

Het subsidiebeleid is toe aan een ommezwaai. Landelijk wordt het kunstbeleid in periodes van 4 jaar vastgesteld, uitgevoerd en getoetst. Vele gemeenten hebben dit voorbeeld gevolgd. Ook voor Amersfoort is deze kunsten­plan­cyclus een aan te bevelen vorm. Hiermee wordt voorko­men, dat bestaand beleid automa­tisch wordt voortgezet en er onvoldoende ruimte is voor nieuw beleid.

Meer kunstzinnige oriëntatie in het onder­wijs willen we ontwikkelen in samenwerking met culturele instellin­gen. Deze ontwikkeling, die landelijk hoog op de agenda staat, dient in de ogen van D66 in Amers­foort gevolgd te worden. In Amersfoort is een divers aanbod van instellingen voor kunstzinnige vorming en amateur­kunst. D66 pleit voor een verdergaande bunde­ling van deze instellingen, zodat een ketenaanbod ontstaat vanuit een helder bestuurlijk concept.

Amersfoort heeft een atelierbeleid, dat met name is ontstaan vanuit de kunste­naars zelf. Dit is een goed voorbeeld van een samengaan van particulier initiatief en overheid. In de laatste jaren is het beleid echter diffuus geworden. Het formule­ren van samenhangend atelierbeleid geniet bij D66 prioriteit.

Digitale communicatie en digitale kunst zijn aan de orde van de dag. Binnen het onderwijs en de kunstinstellingen zal in de ogen van D66 hiervoor extra aandacht en middelen beschikbaar moeten zijn.

Muziek

Amersfoort heeft vele koren, orkesten en bands. D66 is van mening, dat het subsidiebeleid gestroomlijnd moet worden, waarbij recht wordt gedaan aan bestaande gezelschappen en ruimte wordt gecreëerd voor nieuwe muziek. Jonge­ren in Amersfoort hebben ruimte en middelen nodig voor hun (pop-, jazz-, en wereld-)muziek. Voldoende repetitieruimtes, educatie­mogelijkheden en een podium zijn nodig om met name aan de wensen van jongeren tegemoet te komen.

Kunst in de wijken

Kattenbroek is een goed voorbeeld van een poging om kunst een wezenlijk onderdeel te laten zijn van een wijk en dus van de samenleving. De burgers van meet af aan betrekken bij de keuze, de plaats en het onderhoud van kunst in de openbare ruimte is wezenlijk voor het benodigde draagvlak. Het wijkbeheer kan hierin een belangrijke rol spelen.

D66 ziet dit beleid in de komende nieuwbouwwijken voortge­zet. Niet alleen het ontwerpen en/of plaatsen van kunst is van belang, ook het toegankelijk maken voor bewoners door middel van kunstroutes, educatieve projecten rondom kunsten, etc. zal aandacht moeten krijgen.

Kunst in de wijken zorgt ook voor meer kleur in de stad. Denk aan het beschilderen van kopgevels van flats, mozaïeken en objecten in straten en op pleinen. De kunst moet in Amersfoort letterlijk op straat liggen. [...]

D66 Amersfoort, 01-11-2001 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN