kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 26-11-2009
afzender D66 Amersfoort
dossierno. 91
betreft D66 2010 - 2014
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2010 - 2014 van D66

[...] Cultuur
Amersfoort is een oude stad met een rijke historie, maar ook een jonge stad met een scala aan eigentijdse, innovatieve initiatieven. Volgens D66 moet Amersfoort een culturele groeistad zijn. Kunst en cultuur moeten voor alle inwoners zo aantrekkelijk en toegankelijk mogelijk zijn. Er moet een culturele ‘basisinfrastructuur’ komen en een meer samenhangend programmabeleid.

Andere cultuur, experimenteel
D66 vindt het de taak van de gemeente ondersteuning te bieden aan kunst en cultuur gericht op vormen die niet vanzelf ontstaan of blijven bestaan. Dat betekent (ook) aandacht voor cultuuruitingen van en culturele activiteiten voor specifieke groepen in de Amersfoortse samenleving als jongeren en inwoners met een andere culturele achtergrond. Ook het bevorderen van experimentele kunst valt daaronder. De gemeente kan dat stimuleren door bijvoorbeeld een startsubsidie te geven voor laagdrempelige festivals of door het (gratis) beschikbaar stellen van een locatie.

Cultuur en economie
Cultuur heeft een belangrijke economische waarde. Een breed cultureel aanbod garandeert een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Daarom vindt D66 dat extra moet worden geïnvesteerd in dwarsverbanden tussen cultuur en economie; het Cultuurinitiatief 'Culturele Ontwikkelings-maatschappij Amersfoort' sluit daarop aan. D66 wil financiering door achtergestelde leningen tegen lage rente en ondersteuning door kennis, kunde en menskracht ter beschikking te stellen.

Prestatiesubsidies
Subsidies maken kunst en cultuur niet alleen mogelijk, maar ook toegankelijker. Het steunen van kunst en cultuur is daarom het delen van de welvaart. D66 wil de verschillende soorten subsidies in stand houden, maar wil ook meer kunnen sturen op basis van resultaten. Om te kunnen sturen willen wij budgetsubsidies zoveel mogelijk koppelen aan subsidiecontracten. D66 is er ook voorstander van de hoogte van subsidies afhankelijk te stellen van de gelden die van derden zijn binnengekomen. Hierbij geldt: hoe meer geld van buiten, hoe hoger de gemeentelijke bijdrage.

Basisinfrastructuur, één programmabeleid
Om het cultuuraanbod (nog) beter op elkaar af te stemmen, vindt D66 dat een zogeheten ‘culturele basisinfrastructuur’ moet worden ontwikkeld. Hierin wordt vastgelegd welke culturele voorzieningen onlosmakelijk met Amersfoort zijn verweven dan wel gezichtsbepalend voor de stad zijn. De stad krijgt zo een cultureel gezicht. Voor alle overige voorzieningen geldt een aparte regeling. D66 wil dat het programmabeleid van De Lieve Vrouw en de Flint beter op elkaar wordt afgestemd. D66 vindt niet alleen dat er gezamenlijk moet worden geprogrammeerd, maar ook dat er één programma wordt gepubliceerd.

Wagenwerkplaats, Eemcentrum, nieuwe Flint
D66 wil de focus richten op het ontwikkelen van de Wagenwerkplaats en het Eemplein tot het nieuwe culturele hart, waarin naast Xynix Opera en KadE, ook het Eemhuis en bij voorkeur ook een nieuwe Flint een plek krijgen. Door herbouw van de Elleboogkerk en de ontwikkeling van het Eemcentrum en de Wagenwerkplaats wordt, in combinatie met de al bestaande, nieuwe en vernieuwde voorzieningen langs de Eem, een veelkleurig cultuurgebied ontwikkeld. D66 vindt dat Amersfoort haar monumenten, industrieel erfgoed en haar markante bebouwing op de Wagenwerkplaats en rond het Eemcentrum nog veel meer kan benutten. D66 wil dat Amersfoort haar inwoners grote podiumproducties moet kunnen blijven bieden. Dat kan niet in de huidige Flint. Dat betekent op de huidige plek aanpassen of een nieuwe Flint ontwikkelen. D66 kiest voor een nieuwe Flint op de Wagenwerkplaats of in het Eemcentrum, met niet alleen een theater maar ook een multifunctionele congresruimte.

[...] Verlengde schooldag, sport en cultuur
De verlengde schooldag is volgens D66 een mogelijke oplossing om de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te verbeteren. D66 moedigt de schoolbesturen aan projecten te initiëren en te ondersteunen. Door intensieve samenwerking worden achterstanden vroegtijdig gesignaleerd en kan bijsturing plaatsvinden. Voor kinderen moet het aantrekkelijk zijn via school in aanraking te komen met verschillende sportclubs in hun eigen omgeving. Voor D66 geldt dat ieder kind in de gemeente Amersfoort een zwemdiploma heeft. Cultuur is voor D66 bij uitstek een instrument dat bijdraagt aan sociale samenhang. Kennismaken met kunst en cultuur hoort dan ook thuis in het onderwijs. De gemeente moet alles in het werk stellen de Rijksbijdrage binnen te halen die beschikbaar is voor actieve kunstbeoefening en het vertrouwd raken met kunst- en cultuurvormen voor de jeugd tot 18 jaar. [...]

D66 Amersfoort, 26-11-2009 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN