kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 21-12-2021
afzender PvdA
dossierno. 125
betreft PvdA 2022 - 2026
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2022 - 2026 van de Parij van de Arbeid

[...]

We willen dat cultuur de hele breedte van onze stad bereikt: cultuur dichtbij, straatcultuur, kunst op straat. [..]

Cultuur.
We willen een bruisende stad. Wat hebben we aan een lage onroerendezaakbelasting als we geen cultuur hebben? Als er niks te beleven is, dan is Amersfoort niet aantrekkelijk. Amersfoort heeft instellingen op cultuurgebied, festivals, losse initiatieven op gebied van kunst en cultuur en beeldende kunst, waaronder kunst in de openbare ruimte. De grotere instellingen op cultuurgebied behoren tot de culturele basisinfrastructuur en ze hebben een langdurende subsidierelatie met de gemeente. Een aantal festivals zoals Amersfoort Jazz, Dias Latinos, Musica Mundo - Rhythms of the World, September Me, Pop in het Park en Spoffin maken gebruik van een vierjaren-subsidierelatie. Voor losse initiatieven en voor beeldende kunst is er jaarlijks subsidie beschikbaar die kan worden toegekend na beoordeling door een commissie bestaande uit deskundigen. Ook kunnen beeldend kunstenaars meedingen naar subsidie voor een vrije kunstopdracht. We willen structureel meer investeren in cultuur, o.a. amateurkunst en we vinden het noodzakelijk dat we de medewerkers van Cosmic & De Veerensmeederij betalen conform de CAO. Dit is momenteel niet het geval.

Culturele basisinfrastructuur. De instellingen die tot de culturele basisinfrastructuur behoren willen we graag blijven ondersteunen. Op het gebied van podiumkunsten zijn dat: theater de Flint, theater de Lieve Vrouw en poppodium Fluor. De Flint is al jaren eigenlijk meer in gebruik voor congressen en dergelijke dan voor cultuur. Op het gebied van cultuureducatie: bibliotheken Eemland, Scholen inde Kunst en als organisatorisch onderdeel van Scholen in de Kunst het NEOS (Kunst in Onderwijs en Samenleving). Amersfoort in C omvat: museum Flehite, Kunsthal Kade en het Mondriaanhuis. Holland Opera is als productiehuis ook opgenomen in deze basisinfrastructuur. Wel willen we het huidige aanbod actualiseren en eventueel herorganiseren. In ieder geval is het huidige culturele aanbod te mager en de bezetting moet omhoog. Moeten Flint, Fluor en Lieve Vrouw verhuizen naar het oude Stadhuis? Zo ontstaat een Cultuurhuis voor iedereen! Daarin bijvoorbeeld Kindertheater, allerlei maatschappelijke clubjes en met een gecombineerde ‘backoffice.’ De plek van de Flint is eigenlijk niet goed geschikt voor de grote toeloop van publiek. Daar zou woningbouw juist wel goed passen.
Het moet beter. In vergelijking tot andere middelgrote steden staat Amersfoort volgens de culturele atlas van gemeenten op de 26ste plek, terwijl Amersfoort de 15de stad van het land is. Er is dus niet alleen werk aan de winkel, maar er zal in de komende gemeenteraadsperiode structureel meer geld voor cultuur ter beschikking moeten komen. De PvdA is voorstander van een slimme op maat gesneden uitbreiding van het totale subsidiebedrag. De cultuurvisie uit 2017 had veel ambitie. De Covid19 crisis heeft ook in Amersfoort de cultuur stevig geraakt en het vijandige cultuurbeleid van de rijksoverheid draagt niet bij tot een spoedig herstel. Per saldo staan we nu op het punt waar we in 2017 vertrokken. In de komende jaren zal Amersfoort alle zeilen bij moeten zetten om tot een volledig herstel van de cultuursector te komen.

Musea. Er ligt een toekomstvisie voor de musea (Amersfoort in C). Met de oprichting van Museum Amersfoort NL zal niet alleen museum Flehite een nieuwe naam krijgen, maar zullen de Elleboogkerk en het Rietveld paviljoen onderdeel van dit geheel gaan uitmaken. De PvdA ziet graag dat dit plan verder wordt uitgewerkt. Podiumkunsten. Ook een toekomstvisie voor de podia is noodzakelijk, omdat naast Flint, De Lieve Vrouw en Fluor een middenzaal nodig is die geschikt is voor muziekoptredens. In die toekomstvisie is vele partijen waaronder Holland Opera als productiehuis betrokken is. Inmiddels is een motie van o.a. de PvdA aangenomen om scenario’s uit te werken op de plek van het huidige Stadhuis.
Klimaatneutrale huisvesting. De eerste verkenningen om tot een klimaatneutrale huisvesting te komen hebben ook zijn weerslag op de huisvesting van de podia. Bouwen op het huidige terrein van het stadhuis is nadrukkelijk een optie, maar ook de kop van de Isselt is in beeld, zeker als daar in de toekomst meer huizen zullen worden gerealiseerd. Als je een treetje op de culturele ladder zet, zie je zoveel meer. Van oudsher is cultuureducatie een speerpunt in het kunst- en cultuurbeleid van de PvdA. Het is dus goed om te beseffen dat NEOS de bemiddelingsfunctie heeft om het onderwijs in de breedste zin van het woord te faciliteren met cultuurprogramma’s. Alle doelgroepen komen immers samen binnen het onderwijs. Met name zal het speerpunt moeten liggen in het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s van de diverse Amersfoortse culturele instellingen. Juist extra geld voor programmering en uitvoering is in de komende jaren noodzakelijk om cultuureducatie te verstevigen. Stappen of stenen. Amersfoort heeft in de afgelopen tien jaar veel geld besteed aan nieuwe onderkomens van culturele instellingen of het verbeteren van culturele accommodaties. Dat is goed en belangrijk. En het eind daarvan is nog niet in zicht nu in 2030 de eerste stappen voor een klimaatneutrale huisvesting moeten zijn gezet. Het gevaar daarvan is dat het cultuurbudget voor een groot deel zal worden besteed aan huisvesting. Stenen zijn belangrijk, maar stappen zetten naar een mooi en goed cultureel programma voor de bewoners van stad en regio mag niet in het gedrang komen. Vandaar dat de PvdA de komende jaren een slimme op maat gesneden uitbreiding van de subsidie voorstaat.

Meer geld voor inhoudelijke programma’s. Daar waar we moeten investeren in ‘stenen’, moeten we ook subsidie verstrekken voor programmeren en uitvoeren. De PvdA kiest ervoor om eerst een inhaalslag te maken om de inhoudelijke programmering beter op orde te krijgen om vervolgens de verhouding tussen de kosten voor accommodatie en organisatie evenredig te laten groeien met programmeren en uitvoeren.
Verplichting voor de culturele instellingen. Cultureel ondernemerschap was een lange tijd het modewoord voor minder subsidie. Een aantal instellingen heeft haar inverdienvermogen fors vergroot. Maar als dit cultureel ondernemerschap ten koste gaat van de primaire inhoudelijke taak van de instelling spannen we het paard achter de wagen. De PvdA wil in de komende raadsperiode de culturele instellingenverleiden tot organisatorische samenwerking om daarmee de kosten te drukken. Denk daarbij aan centrale inkoop van goederen en diensten, loonadministratie, centrale (online) ticketverkoop, slim bundelen van personeel, enz. Er zijn honderd redenen om het niet te doen en slechts één om het te proberen.
Daarnaast wil de PvdA graag het solidariteitsprincipe invoeren. Grote instellingen helpen de kleinere. Het uitgangspunt daarbij is dat het voor de inwoners van stad en regio makkelijker en toegankelijker wordt om deel te nemen aan cultuur.
Amersfoort-Noord. Sportvoorzieningen aan de noordkant van de stad zijn vrij goed ontwikkeld, al kan het altijd nog beter, maar culturele voorzieningen zijn beperkt. Zijn de wijken in het noorden ook op langere termijn prettige leefgebieden, waar mensen – volwassenen, jongeren, ouderen – het gevoel hebben dat ze bij de stad horen? We denken niet altijd. Veel van de voorzieningen staan in het centrum. Er is een stevige uitbreiding van culturele voorzieningen in Amersfoort-Noord nodig. Een vergaand idee is het nieuwe gemeentehuis niet in het centrum te plaatsen, maar in Vathorst. De locatie van het gemeentehuis is al bepaald, dus dit idee is achterhaald, maar het is van belang dat we meer gemeentelijke diensten, afdelingen of voorzieningen in Vathorst vestigen. In Noord wonen immers de meeste mensen en het kan de centrumfunctie binnen Vathorst en de identiteit van Vathorst versterken. Dat werkt twee kanten op: de gemeente wordt meer zichtbaar in Vathorst, maar Vathorst wordt ook meer zichtbaar voor de gemeente. Er is meer flexibiliteit mogelijk bij de fysieke locatie van diensten in het huidige tijdperk van digitalisering.

[..]

Diversiteit. En hoe maken we de voorzieningen inclusief? Kunnen we in het jongerenbeleid ook de culturele diversiteit overbruggen? De bibliotheek en de Scholen in de kunst hebben een deel van hun activiteiten verlegd naar educatieve projecten waardoor alle groepen worden benaderd. Het poppodium is aantrekkelijk voor jongeren. Maar gemeentelijke culturele voorzieningen zijn nog steeds vooral op een wit, hoogopgeleid, stedelijk publiek gericht. Culturele activiteiten voor andere groepen spelen zich vooral binnen de eigen groep en de eigen voorzieningen af. Dat levert enerzijds een enorme bijdrage aan de sociale integratie van mensen en daarom moet de stad dat ruimhartig steunen, maar anderzijds zouden we wegen moeten vinden om tot meer uitwisseling tussen groepen te komen.

[...]

PvdA, 21-12-2021 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN