kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 16-12-2021
afzender D66
dossierno. 130
betreft D66 2022 - 2026
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2022 - 2026 van D66

[...]

7.6 Cultuur in onze bruisende stad
Theater- en poppodia, muziekles, musea, festivals en orkesten: het rijke culturele aanbod van Amersfoort is een van de bouwstenen van onze stad. Het gaat hierbij om mooie tentoonstellingen in musea en voorstellingen in theaterzalen, om straattheater in de wijken op locatie, om cultuureducatie op scholen en in wijken. En om festivals als Amersfoort Jazz, Dias Latinos, het Dorpsfeest Hoogland, Lepeltje Lepeltje en het Smartlappenfestival; evenementen die Amersfoort gezicht geven. D66 staat voor een goed vestigingsklimaat voor deze instellingen, festivals en de makers van al dat moois.
Cultuur draagt in belangrijke mate bij aan de economie en dus aan de welvaart van Amersfoort. Kunstenaars zorgen voor een aantrekkelijk cultureel klimaat in onze stad, wat eraan bijdraagt dat inwoners zich vrij voelen om zichzelf te zijn. Dat maakt Amersfoort een fijne stad om in te wonen. En toeristen die Amersfoort bezoeken voor een museum of uitvoering, landen later op de terrassen, in de winkels en in de hotels. Cultuur versterkt daardoor de werkgelegenheid en leidt tot toegenomen waarde van woningen en grond, bevordert de terrassen- en winkelstad en verhoogt de bestaanswaarde van onze prachtige binnenstad.
De afgelopen vier jaar heeft D66 Amersfoort de wethouder voor cultuur en voor evenementen geleverd. Een aantal van onze mijlpalen:

  • 1 miljoen euro extra structureel erbij op de cultuurbegroting per jaar.
  • 800.000 euro extra beschikbaar gesteld voor evenementen en festivals.
  • Bezuiniging op amateurkunst is geannuleerd.
  • Cultuuronderwijs kreeg een steviger basis door het inrichten van NEOS, onafhankelijk expertisecentrum voor cultuuronderwijs.
  • Koningsnacht festival met lokale en nationale artiesten in 2019.
  • Museum Flehite en de historische katoendrukkerij Volmolen zijn duurzaam gerenoveerd. De komende periode willen we het culturele aanbod voor de inwoners van Amersfoort verder versterken.
  • Een breed festivalaanbod behouden.
  • Amateurkunst blijven steunen.
  • Een nieuw cultuurhuis in de binnenstad als vervanging voor Flint en De Lieve Vrouw.
  • Het realiseren van een expositieruimte bij het collectiecentrum in Vathorst waar rijkscollecties van o.a. het Rijksmuseum zijn opgeslagen.
7.7 Cultuur voor iedereen
Cultuur is van jong en oud en hoort zo toegankelijk mogelijk te zijn: van Poppen in het Park, het straattheater van Spoffin tot het jaarlijkse kamermuziekfestival September Me of het dancefestival Into the Woods. Wat betreft D66 Amersfoort blijven we inzetten op jaarlijkse festivals voor de stad. Denk bijvoorbeeld aan het succesvolle festival op Koningsnacht 2019. Maar ook de vele andere festivals die er zijn moeten we doorzetten en toegankelijk houden voor iedereen in de stad. Bij alle festiviteiten zien we een faciliterende rol vanuit de gemeente en een leidende rol van de stad.
Amersfoort hecht eraan dat cultuur voor iedereen is. Ook de amateurverenigingen en orkesten zijn belangrijk in onze stad. Verenigingen binden jong en oud en overbruggen verschillende wijken en achtergronden. D66 wil daarom niet bezuinigen op toegankelijke (straat)kunst en cultuur die onze stad levendig en verbonden houdt. Zo wil D66 meer kunst in de openbare ruimte realiseren. Daar waar er al kunst in de openbare ruimte is, is goed onderhoud en renovatie hiervan belangrijk.
D66 wil dat de geldstromen zoveel mogelijk bij de kunstenaars uitkomen en dat noodzakelijke overhead en huur van ruimten niet hoger zijn dan strikt noodzakelijk. Wij willen met makers en podia in gesprek blijven om hierin voor de toekomst een juiste vorm te vinden.

7.8 Cultuureducatie voor kinderen en jongeren
Cultuur verbindt mensen en zorgt voor nieuwe ideeën en onverwachte mogelijkheden. Belangrijker nog vinden wij dat cultuureducatie, straattheater en andere laagdrempelige initiatieven kinderen helpen in hun ontwikkeling, bijdragen aan hun mentaal en fysiek welbevinden én aan het verwerven van 21-eeuwse vaardigheden. Zoals creatief denken en handelen, kritisch denken, blijvend leren, mediawijsheid en probleemoplossend denken en handelen. Daarnaast bevordert cultuur de sociale samenhang in wijken. Inzetten op kunst en cultuur in het onderwijs en in de wijken vindt D66 daarom net zo belangrijk als inzetten op sport en bewegen. D66 vindt dat de huidige onevenwichtige verhouding hierin veel beter in balans moet worden gebracht, zodat kinderen en jongeren de kans krijgen om creatief bezig te zijn en kennis te maken met allerlei vormen van kunst en cultuur. De huidige subsidies voor cultuureducatie moeten daarom worden gecontinueerd en de financiering Cultuureducatie met kwaliteit moet structureel worden. In analogie van de subsidieregeling ‘Sport en Bewegen’ wil D66 een Ontwikkelfonds Cultuuronderwijs opzetten. Zo’n fonds biedt culturele partijen in Amersfoort de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van cultuur-educatieve projecten voor kinderen en jongeren in primair- en voortgezet onderwijs en in middelbaar beroepsonderwijs.

7.9 Een nieuw cultuurhuis en verbinden van bestaande parels
D66 Amersfoort pleit ervoor om de visie voor de toekomst op de podia, die is opgesteld door de culturele sector zelf, te omarmen. Dat betekent het creëren van een Cultuurhuis waarin onder andere de Flint en De Lieve Vrouw een plek krijgen. De huidige locaties van deze twee podia hebben binnen afzienbare tijd een ingrijpende en dure renovatie nodig. Een nieuw cultuurhuis kan beide theaters een passende plek bieden. D66 Amersfoort vindt het Oude Stadhuis een logische en geschikte locatie daarvoor. Daarbij moeten oefenruimtes en ateliers komen waar iedereen in de stad gebruik van kan maken, met aandacht voor een structurele plek voor het Amersfoorts Jeugd Orkest (AJO) om te repeteren.
Amersfoort heeft veel culturele parels, zoals de Kunsthal KADE, het Mondriaanhuis en Flehite. Deze worden via een wandeling met elkaar verbonden. Een cruciale schakel daarin is het Rietveldpaviljoen, dat wij een permanente culturele invulling willen geven. Wij vinden dat het Rietveldpaviljoen in eigendom moet blijven van de gemeente Amersfoort, zodat deze parel toegankelijk blijft voor de inwoners van de stad. We blijven investeren in de promotie van Amersfoort voor Nederlandse en cultureel geïnteresseerde buitenlandse toeristen. Amersfoort cultuurstad komt zo steeds duidelijker op de kaart.
In Vathorst staat het collectiecentrum voor rijkscollecties van onder andere het Rijksmuseum, het Nederlands Openluchtmuseum en museum Paleis Het Loo. Wij willen een expositieruimte bij dit collectiecentrum om Amersfoorters en bezoekers de kans te geven een glimp op te vangen van al het bijzonders dat in onze stad wordt opgeslagen.

Samenwerking stimuleren
D66 wil mogelijkheden voor kunst- en cultuurinitiatieven behouden. Niet meer van hetzelfde, wel anders en voor diverse doelgroepen. We willen samenwerking tussen kunstenaars en collectieven voor maatschappelijke doelen stimuleren, om met elkaar bij te dragen aan een inclusieve, duurzame en leefbare stad. Het broedplaatsenbeleid om kunst te stimuleren, zoals dat is ontworpen door broedplaats De WAR, zal het uitgangspunt worden voor de gemeente. Daarmee zorgen we dat er een passende huisvesting is voor sociaal-maatschappelijke en culturele initiatieven.
[...]

D66, 16-12-2021 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN